26,125 Reputation

10 yesterday
70 2 days ago
+70 16:59 7 events
10 Nov 10
10 Nov 8
30 Nov 7
20 Nov 6
25 Nov 5
20 Nov 3
20 Nov 2
20 Nov 1
30 Oct 30
20 Oct 29
0 Oct 28
10 Oct 27
10 Oct 26
20 Oct 25
10 Oct 24
30 Oct 23
10 Oct 22
20 Oct 20
10 Oct 19
-10 Oct 16
-10 Oct 14
10 Oct 12
10 Oct 10
10 Oct 9
30 Oct 8
10 Oct 7
-20 Oct 3
15 Oct 2