30,734 Reputation

-4 yesterday
20 Nov 25
20 Nov 23
+20 20:45 2 events
10 Nov 22
30 Nov 21
165 Nov 20
140 Nov 19
200 Nov 18
30 Nov 17
20 Oct 27
10 Oct 19
0 Oct 14
10 Oct 12
-2 Oct 8
10 Oct 6
10 Oct 5
25 Oct 3
10 Oct 2
10 Sep 29
10 Sep 27
10 Sep 26
30 Sep 22
10 Sep 12
10 Sep 11
10 Sep 5
10 Sep 4
10 Sep 3
10 Aug 31
-2 Aug 30
10 Aug 26